Chinese French German Italian Polish Spanish English

Links

Bayerische Wachszieher-Innung -Kerzeninnung

Maria-Hilf-Straße 23
D - 86391 Stadtbergen
Tel : 08 21 - 43 66 06 / 43 55 02
Fax: 08 21 - 43 69 93

www.kerzeninnung.de/

Gütegemeinschaft Kerzen e.V.

Heinestraße 169
D - 70597 Stuttgart
Tel: 0711 - 9 76 58-0
Fax: 0711 - 9 76 58-30

www.guetezeichen-kerzen.de/de/startseite/

ECI - European Candle Institute
Heinestr. 169
D-70597 Stuttgart
Tel: +49 711 - 9 76 58-0
Fax: +49 711 - 9 76 58-30

www.eci-candles.com/

ECA - European Candle Association ASBL
Heinestr. 169
D-70597 Stuttgart
Tel: +49 711 - 9 76 58-0
Fax: +49 711 - 9 76 58-30

www.eca-candles.eu/